ACE2-independent infection of T lymphocytes by SARS-CoV-2


Authors: Xu-Rui Shen, Rong Geng, Qian Li,  Ying Chen, Shu-Fen Li, Qi Wang, Juan Min, Yong Yang, Bei Li, Yong Yang, Bei Li, Ren-Di Jiang, Xi Wang, Xiao-Shuang Zheng, Yan Zhu, Jing-Kun Jia, Xing-Lou Yang, Mei-Qin Liu, Qian-Chun Gong, Yu-Lan Zhang, Zhen-Qiong Guan, Hui-Ling Li, Zhen-Hua Zheng, Zheng-Li Shi, Hui-Lan Zhang, Ke Peng & Peng Zhou  Signal Transduction and Targeted Therapy volume 7, Article number: 83 (2022)  Abstract SARS-CoV-2 induced marked lymphopenia in severe patients with COVID-19. However, whether lymphocytes are targets of viral infection is […]